Δαιμόνιον πρᾶγμα. An anti-empirical approach to harmonics (Plat. Resp. 7.530b-531d)

TitleΔαιμόνιον πρᾶγμα. An anti-empirical approach to harmonics (Plat. Resp. 7.530b-531d)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsMeriani, A
Editor