Δραμάτικα κείμενα στὰ αποσπάσματα τῆϛ ἀρχαίαϛ ἑλληνικῆϛ μουσικῆϛ

TitleΔραμάτικα κείμενα στὰ αποσπάσματα τῆϛ ἀρχαίαϛ ἑλληνικῆϛ μουσικῆϛ
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsPöhlmann, E
JournalPlaton
Volume54
Pagination23-42

Site information

© 2007-2012 MOISA: International Society for the Study of Greek and Roman Music and Its Cultural Heritage


Site designed by Geoff Piersol and maintained by Stefan Hagel
All rights reserved.