Δραμάτικα κείμενα στὰ αποσπάσματα τῆϛ ἀρχαίαϛ ἑλληνικῆϛ μουσικῆϛ

TitleΔραμάτικα κείμενα στὰ αποσπάσματα τῆϛ ἀρχαίαϛ ἑλληνικῆϛ μουσικῆϛ
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsPöhlmann, E
JournalPlaton
Volume54
Pagination23-42